TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 SAYILI ‘’KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’’

AYDINLATMA METNİ

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği: Bilkent CYBERPARK,  Cyberplaza B  Blok Zemin Kat  No: BZ11 Bilkent Çankaya ANKARA,TR adresinde mukim,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun;  8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

İnternet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan Teknoloji Gelişitirme Bölgeleri Derneği olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği olarak,  Veri Sorumlusu sıfatıyla, Derneğimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

muhafaza edilme,

ilkelerine uygun bir şekilde 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve/veya 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uygun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Tüzüğü’nde yer alan tüzel kişi üyelik ve temsilci koşulları ve faaliyetleri ile bağlantılı olarak işlenecektir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği faaliyetleri; Derneğin amaçlarına yönelik toplantı, kurs, seminer, panel, konferans, her türlü eğitim, sergi, fuar, panayır, yarışma gibi etkinlikleri düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek ve tüzüğümüzde yer alan diğer amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirebilmek başta T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Ankara Valiliği ve İl Dernekler Müdürlüğü olmak üzere adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, üye portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tübitak, İçişleri Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, valilikler, diğer resmi merci ve kurumlar, üyelerimiz, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği internet sitemiz,  sekreterya çalışanımız, eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar, yapılan anketler, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmelerin yapılması amacıyla Kanun’a uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’ne iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talebe karşılık gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak bildirmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir. Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Ek-1’de yer alan ‘’Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Veri Sahibi Başvuru Formu’’ üzerinden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’ne iletebilirler.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak olan başvurular, kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

- Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Bilkent CYBERPARK,  Cyberplaza B  Blok Zemin Kat  No: BZ11 Bilkent Çankaya ANKARA,TR adresine iletilmesi,

- info@tgbd.org.tr e-posta adresine talep gönderilmesi, (Bu durumda başvurucunun başvuruda bulunduğu kanaldan başvurucunun gerçekten hak sahibi olan kişisel veri sahibi olup olmadığının tespit edilebilmesi için; kimliğini tanımlamak ve talep sahibinin gerçekten bu başvuruyu yapıp yapmadığını belirlemek üzere ilgili kişiyle kayıtlı telefon üzerinden iletişim kurulacaktır. Bu kapsamda başvurucunun son sipariş bilgileri teyit edilerek veri sahibi ile talebi yapan kişi eşleştirilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınacaktır.)

- Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’nin yanıtını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na başvuruda bulunabilir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.tgbd.org.tr adresinde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgi Talep Formunda belirtilen yöntemlerle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’ne iletebilirsiniz. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bilgilerinize sunarız,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği